Naše činnost

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

DaR – Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65 zákona o sociálních službách (dále služby pro rodinu) a nabízí tak podporu,pomoc a poradenství rodinám s dětmi v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, která může ohrožovat vývoj dítěte, a kterou rodiče nedokážou v daný okamžik řešit vlastními silami. Způsob poskytování služeb je přizpůsoben jedinečným potřebám každé rodiny  se zřetelem na nejlepší zájem dítěte.

33

Posláním služeb pro rodinu společnosti DaR, o.p.s je podílet se spolu s rodinou na vytvoření, udržení či obnovení stabilního a láskyplného domova, který poskytuje bezpečné zázemí pro růst a rozvoj spokojeného dítěte, a který zároveň umožňuje naplňování potřeb všech členů rodiny. Podporujeme rodinu ve zvládání krizových či dlouhodobě obtížných situací a společně usilujeme o předcházení umístění dítěte mimo péči rodičů.

Naše cíle

 • Rodina poskytuje bezpečné zázemí pro dítě, které se doma cítí spokojeně.
 • Rodina aktivně podporuje zdravý fyzický a psychický vývoj dítěte, dbá na posilování vztahů v rodině.
 • Rodina má potřebné znalosti, dovednosti a vůli k zajištění dobré péče o dítě.
 • Rodina je schopna vlastními silami a s podporou svého okolí řešit případné obtíže či krize.

Cílová skupina:

Služba je určena pro rodiny s dětmi z Pardubic a okolí, které se potýkají s krizovou či dlouhodobě obtížnou sociální situací, která může ohrožovat zdravý vývoj dítěte, a kterou je pro ně obtížné bez pomoci překonat.

V jakých konkrétních situacích se na nás mohou rodiny obracet?

 • nevhodná bytová situace, náhlá ztráta bydlení,
 • finanční problémy a zadluženost,
 • dlouhodobá nezaměstnanost rodičů a z ní vyplývající obtíže v rodině,
 • rodiče mají pocit, že péči o své dítě nezvládají; nedostatek zkušeností, znalostí, či dovedností v oblasti péče o dítě; nedostatečná podpora v okolí rodiny,
 • budoucí rodiče si nevědí rady s příchodem dítěte do rodiny; nedostatek podpory či zázemí v těhotenství a při přípravě na narození dítěte,
 • dlouhodobé neshody v rodině a vztahové problémy; násilí v rodině,
 • náročné chování dítěte, nejistota v oblasti výchovy, potíže ve škole,
 • náročná životní situace (úmrtí v rodině, rozvod atd.)
 • potřeba podpory a doprovázení při styku s úřady, s institucemi, se školou
 • hrozba odebrání dítěte z rodiny, kontakt s dítětem umístěným do zařízení ústavní výchovy či do náhradní rodinné péče,
 • příprava na návrat dítěte zpět do péče rodičů,
 • atd.

Co nabízíme?

Obsahem naší spolupráce s rodinou je pomoc a poradenství při uplatňování práv a oprávněných zájmů rodičů a dětí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí, doprovázení na úřady, pomoc při sepisování podání a žádostí, atd.), rozvíjení a prohlubování rodičovských dovedností (v péči o dítě, při výchově, v hospodaření rodiny, ve vedení domácnosti, v oblasti prevence zadlužení a ztráty bydlení, podpora a nácvik kompetencí v jednání na úřadech, školách, apod.), pomoc a podpora ve zvýšení školní úspěšnosti dětí vč. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí, nácvik a upevňování schopností a dovedností dětí, poradenství v oblasti trávení volného času, vztahové poradenství, atd.  Podporujeme rodinu při upevňování či obnovování vztahů se širší rodinou, popřípadě vztahů rodičů a dětí, které v současné době nežijí se svými rodiči. Nabízíme také ve spolupráci s externími spolupracovnicemi psychologické poradenství a psychoterapii.

Služby organizace DaR – Centrum pro dítě a rodinu o.p.s., jsou poskytovány na základě dobrovolného rozhodnutí klientů a s ohledem na potřeby klientů, jejich životní zkušenosti, schopnosti a dovednosti.

Ke klientům vždy přistupujeme s respektem, dbáme na zachování jejich důstojnosti, nepřipouštíme jakoukoliv formu diskriminace.

Klademe důraz na rozpoznání a podporu silných stránek rodiny a na hledání a využívání jejích vlastních zdrojů.  Podporujeme klienty v aktivním přístupu k řešení jejich situace.

V rámci spolupráce nepřebíráme odpovědnost za výchovu dítěte, ani se nesnažíme rodině vnutit „jediný správná postup“ – spolu s rodinou hledáme jejich individuální cestu k tomu, aby všem jejím členům bylo v rodině dobře

Službu zajišťuje kmenový tým složený ze sociálních pracovníků.   Naši činnost podporují vyškolení a zkušení dobrovolníci.  Dlouhodobě spolupracujeme s odborníky v oblasti psychologie a práva.

Služby klientům poskytujeme bezplatně.

Jak nás kontaktovat

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

  +420 466 260 711
  info@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice

Služby pěstounské péče

Společnost DaR, o.p.s. je organizací pověřenou k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče dle zákona č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí.  Náš tým je tvořen sociálními pracovnicemi, které se věnují doprovázení pěstounských rodin.  Úzce spolupracujeme také se dvěma psycholožkami – rodinnými terapeutkami.

19

Poslání

Posláním služby je komplexní podpora rodiny jako bezpečného a harmonického zázemí pro zdravý vývoj a naplňování potřeb dítěte. Směřujeme k naplňování zájmů dítěte v pěstounské péči vzhledem k biologické i pěstounské rodině.

Cíle

 • Podporovat a provázet rodiny s dětmi v pěstounské péči v obtížných a krizových situacích.
 • Prostřednictvím dlouhodobé spolupráce nabídnout komplexní pomoc a podporu pěstounské rodině v oblasti péče o dítě a jeho výchovy.
 • Podpořit kvalitu pěstounské péče v rodinách pomocí vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pěstounských rodin.
 • Naplňovat potřeby a zájmy dítěte v pěstounské péči.
 • Podporovat navazování a rozvíjení kontaktů dětí s biologickou rodinou a osobami blízkými.

 

Komu nabízíme služby?

Doprovázíme pěstounské rodiny z Pardubic a okolí.

Co poskytujeme?

Doprovázení, podpora a poradenství

 • Jsme s pěstounskou rodinou v pravidelném kontaktu a doprovázíme ji v průběhu celé doby trvání pěstounské péče (od svěření dítěte do péče až po zletilost či ukončení PP),
 • Nabízíme podporu a poradenství v oblastech a obdobích, která jsou pro rodinu náročná (příchod dítěte do rodiny, podpora budování vztahové vazby s dítětem, podpora identity dítěte, podpora kontaktu s biologickou rodinou dítěte, …),
 • Nabízíme zprostředkování psychologického poradenství, rodinné terapie či jiné odborné pomoci,
 • Poskytujeme sociální a sociálně-právní poradenství,
 • Napomáháme při zprostředkování kontaktu dítěte s biologickou rodinou a dalšími blízkými osobami,
 • Nabízíme doprovázení rodiny při jednání s dalšími odborníky (např.pedagogové, lékaři, právníci, kurátoři…)

Setkávání, vzdělávání

 • Nabízíme setkávání pěstounů a možnost vzájemného sdílení zkušeností,
 • V době vzdělávání a setkávání pěstounů zajišťujeme aktivity pro děti,
 • Nabízíme vzdělávací semináře pro pěstouny.

Odlehčovací služby

 • Za účelem odpočinku pěstouna nabízíme různé formy odlehčovacích služeb – zajištění péče o svěřené dítě s ohledem na jeho individuální potřeby.

Kdo nás může kontaktovat?

Pěstounská rodina, orgán sociálně-právní ochrany dětí, či jiná organizace.

Služby poskytujeme nejčastěji terénní formou, tzn. v domácnosti klienta, nebo ambulantně v prostorách naší společnosti.

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

  +420 466 260 711
 info@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice

Pojďme se učit SPOLEČNĚ II.!

Projekt je realizován v roce 2016 díky laskavé finanční podpoře Nadačního fondu Albert.

Projekt Pojďme se učit SPOEČNĚN II.! je i nadále zaměřen na aktivitu našeho předchozího projektu Pojďme se učit SPOLEČNĚ!, tedy na podporu školní úspěšnosti dětí, které vyrůstají v rodinách, v nichž z různých důvodů nemohou být zajištěny dostatečné podmínky pro domácí přípravu do školy. Jedná se o konkrétní rodiny, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme a poskytujeme jim sociální služby či doprovázení.  Děti často ve školních výsledcích zaostávají za svými skutečnými možnostmi a nerozvíjejí plně svůj studijní potenciál.

Podpora domácí přípravy dětí je založena na úzké spolupráci dítěte, rodičů či pěstounů, naší organizace a školy.  Společně plánujeme, realizujeme a vyhodnocujeme výsledky přímého doučování (realizovaného naší pracovnicí či dobrovolníkem pod vedením pracovnice) a asistované domácí přípravy, kde pracovnice podporuje a vede rodiče/pěstouna při práci s dítětem.

albert

RODINĚ BLÍŽ

Všechny děti potřebují péči, jistotu v blízkých vztazích, bezpečné zázemí rodiny. Každá rodina někdy potřebuje podporu a pomoc. Nejste na to sami!

Nezisková organizace DaR, o.p.s. poskytuje podpůrné služby pro rodiny s dětmi, které se ocitají v krizové nebo dlouhodobě náročné životní situaci.

V rámci probíhajícího projektu „Rodině blíž“ Vám nabízíme pomocnou ruku při řešení složité sociální situace, při vztahových problémech v rodině, při potížích ve výchově.

Společně s Vámi budeme hledat cestu k zajištění bezpečného, harmonického a podnětného zázemí pro Vaše dítě tak, aby mohlo docházet k pozitivním změnám i ve výchovně-vzdělávacím procesu. Smyslem naší spolupráce je předcházet prohlubování problémů v rodině či napomáhat včasnou intervencí k jejich vyřešení.

Co nabízíme?

Sociální poradenství – mapování situace rodiny, informace o systému sociálních dávek, poradenství zaměřené na rodinné finance, posilování rodičovských dovedností, podpora vztahů v rodině apod.

Rodinné poradenství / rodinná terapie – spolupráce s psycholožkou a rodinnou terapeutkou, důraz kladen na posilování sebeozdravných sil každé rodiny (včetně využití metody rodinných konferencí.

Základní právní poradenství – bezplatné právní poradenství směřující k navržení dalšího postupu řešení situace.

Individuální terapie a poradenství dětí s problémy v chování – cíl této aktivity spočívá v prevenci vzniku poruchy chování u dětí, případně ve zmírnění dopadu již vzniklé poruchy.

Individuální poradenství rodičům a pedagogům dětí s problémy v chování – aktivita doplňuje aktivitu předchozí a spočívá v poskytnutí konzultací pedagogům a rodičům.

Růstová skupina pro děti – navazuje na předchozí dvě aktivity a doplňuje je. Cílem je nabídnout dětem bezpečí skupiny, možnost sdílení, zkušenost podpory.

Kurz efektivního rodičovství – cyklus pěti setkání rodičovské skupiny, jehož cílem je podpořit rodiče v jejich rodičovských kompetencích a působit tak preventivně na vznik potíží v rodině.

Kde služby poskytujeme?

Naše služby můžeme poskytovat po dohodě v zázemí naší organizace či přímo v prostorách školy (po dohodě s třídní učitelkou, školní psycholožkou či výchovnou poradkyní).

Provozní doba:

Ambulantní:
úterý 9:00 – 15:30
čtvrtek 9:00 – 15:30

Terénní:
pondělí – pátek

Konzultace jsou poskytovány vždy na základě předchozí telefonické domluvy.

Kontakt:

Andrea Petříková – koordinátorka projektu

   +420 777 765 846
    +420 466 414 012
  andrea.petrikova@darops.cz

DaR  –  Centrum pro dítě a rodinu, o.p.s.
Bělehradská 513
530 09 Pardubice